ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ( งามศิริวิทยาคาร ) เดิมใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลหลักสอง  (งามศิริวิทยาคารวัดราษฎร์บำรุง)”  ต่อมาเปลี่ยนเป็น  “โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)” เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๕  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์บำรุงเป็นอาคารเรียน  ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๖ และ เปิดใช้จัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๗ ใช้เงินค่าก่อสร้างของ นายปิ๊บ งามศิริ สมทบกับเงินของทางราชการ  รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐ บาท ตัวอาคารแบบ ป. ๑ ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน เปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ต่อมา นายช่วย แสงสุชาติ  ศึกษาธิการจังหวัดธนบุรี  นายชูศักดิ์ โชติวรรณ  นายวัธน สุจริตจิต กับคณะครูซึ่งมี นายบุญมา รัตนถาวร ได้หาเงินจาก ผู้บริจาค จำนวน ๑,๗๐๐ บาท รวมกับ  ทางราชการ ๒,๕๐๐ บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน
           พ.ศ.๒๕๐๒ นายปานจิตต์ เอนกวณิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดธนบุรี  นายเสงี่ยม เต็มสุข ศึกษาธิการจังหวัด  นายเสรี มาเจริญ นายอำเภอหนองแขม  ได้ของบประมาณกรมสามัญศึกษารื้ออาคารเก่า ดัดแปลงเป็นโรงอาหาร และสร้างอาคารแบบ ๐๐๔ พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๒  เมื่อนักเรียนมีจำนวนมากขึ้นอาคารเรียนไม่พอกับจำนวนนักเรียน นายบุญมา รัตนถาวร ครูใหญ่ ได้ติดต่อขอรับเงินบริจาค จาก  นายอ้อน สว่างแสง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาอีก ๒๓๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็น ๓๓๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ ใช้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ และ ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ได้งบประมาณต่อเติมอาคาร ๐๐๔ ทั้งสองหลัง หลังละ ๔ ห้อง
           พ.ศ.๒๕๑๙ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร อนุมัติงบประมาณสร้างโรงอาหารหลังอาคารเรียนเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
           พ.ศ.๒๕๒๐ กรุงเทพมหานคร ได้ซื้อที่ขยายโรงเรียนด้านหลังวัด จำนวน ๖ ไร่ ( ๕ ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา )  เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๓ เป็นตึก ๔ ชั้น จำนวน ๓๒ ห้องเรียน
           พ.ศ.๒๕๒๑ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน เป็นตึก ๔ ชั้น จำนวน ๓๒ ห้องเรียน เป็นเงิน  ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
โรงฝึกงาน ๙๐,๐๐๐ บาท โรงอาหาร ๙๐,๐๐๐ บาท ถมดินบริเวณที่ก่อสร้าง ๔ ไร่ ๓๒๐,๐๐๐ บาท  ส้วม ๒๐ ที่นั่ง ๒๒๐,๐๐๐ บาท
           เดือน พฤษภาคม ๒๕๒๑ ได้บ้านพักครู ๓ หลัง เป็นเงิน ๒๑๘,๕๐๐ บาท
           พ.ศ.๒๕๒๔ ได้งบพัฒนาจังหวัด สร้างสนามบาสเก็ตบอล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
           พ.ศ.๒๕๒๕ ได้งบประมาณ สร้างรั้วซีเมนต์บล็อก รอบที่ ๓ ด้าน เป็นเงิน
๓๓๓,๒๒๕ บาท
           พ.ศ.๒๕๒๗ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นตึก ๔ ชั้น โครงสร้าง ๑๒ ห้อง (๙ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) เป็นเงิน ๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท
           พ.ศ.๒๕๒๙ ต่อเติมตึก ๔ ชั้น เพิ่มเป็น ๑๖ ห้อง (๑๒ ห้อง ใต้ถุนโล่ง)
           ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน เป็นตึก ๕ ชั้น โครงสร้าง ๑๒ ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง เป็นเงิน ๙,๕๒๑,๐๐๐ บาท