วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร)

วิชชา  จรณ  สัมปันโน

ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม