พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

โรงเรียนราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร)

 
     1.พัฒนาระบบการบริหารเพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

     2.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษาได้

     3.พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปราศจากสิ่งเสพติด

     4.ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรู้จักพึ่งตนเอง  ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา