ปฐมวัย

นางสุพรทิพย์ มากสวาสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายโกเมศ เจริญไพรัชธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวชนิกานต์ จันดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุกัญญา ทองดอนยอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวชญานิษฐ์ ถุงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1