กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนิติพงศ์ ภูฆัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารมย์ คำพรรณ์
ครู คศ.3

นางอ้อมเดือน ฉุยฉาย
ครู คศ.3

นางสาวสายฝน กิตติกุลอำไพ
ครู คศ.3

นางพัชนีย์ ศิริเรือง
ครู คศ.2

นางจีราวดี ศุภวิริยากรณ์
ครู คศ.2

นายอิสระ ทาขุลี
ครู คศ.1

นางสาวพรนภา จงกลณีย์
ครูผู้ช่วย