กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธนพิชา จำนงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายดนัย กลัดสำเนียง
ครู คศ.2

นางอัมพร ฉิมงาม
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ วงศ์นรัตน์
ครู คศ.2

นางสาววิภาพร พึ่งปาน
ครู คศ.2

นางสาววันดี ต่อเพ็ง
ครู คศ.2

นางสาวนงลักษณ์ ผดุงเมือง
ครู คศ.1