กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนิรุทธ์ แปงมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสร้อยเพ็ญ อุดมสิทธิชัย
ครู คศ.3

นางพรนิภา ลัยนันท์
ครู คศ.3

นางสาวอนุตรา จิตรเที่ยง
ครู คศ.3

นายสุวัชชัย อาจวิเชียร
ครู คศ.1

นางณัฐกฤตา หล้าสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐฐิรา สถิรพูนพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวนรีรัตน์ ลียะทา
ครู คศ.1

นายกลางชล จันทร์กระจ่าง
ครูผู้ช่วย