การศึกษาพิเศษ

นางสาวศศพร ภู่สุด
ครู คศ.2
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวณิศชนณัฐ ดวงเงิน
ครูผู้ช่วย