พนักงานสถานที่/พนักงานทั่วไป

นายวิริยะ แสงอนันต์

นายวสันต์ ภูมิประกาย

นายสุนทร โมฮัมมัดอุเชนมักกาวาลา

นางสาวทองเงิน ครุธสุวรรณ์

นางสาวอัญชลี มีเลิศ

นายนิรันดร์ เชิงสมหวัง