กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุษาวดี รัตนไกรอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุฑามาศ สิงหศักดิ์
ครู คศ.3

นายวิสิษฐ์ สีเบ้า
ครู คศ.2

นายภัฐ ศักดิ์แก้ว
ครู คศ.2

นางสาววันเพ็ญ ตันรังสรรค์
ครู คศ.2

นางสุภาพร พูลวงษา
ครู คศ.1