กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโอภาส ชูรัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุดม ลี้ไพบูลย์
ครู คศ.2

นางสาวอำพันณี ศรีรัตนภิญโญ
ครู คศ.2

นายรณศักดิ์ ศิริเรือง
ครู คศ.2