กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนนทพร อินทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายออมสิน ไชยสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวธนพร นมรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวปรางค์ทอง สมดังเจตน์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐกฤตา สุนทรวรโชติ
ครู คศ.1