กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร.ต.หญิงรัชฎาภรณ์ โห้พึ่งจู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนิยดา อุณะศิริ
ครู คศ.3