กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราวรรณ ห่วงเพชร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนาราภัทร สะเดา
ครู คศ.3

นายขวัญชัย พันธ์ทอง
ครู คศ.2

นางนาฎยา สินอนันต์กุล
ครู คศ.2

นายปรีชา หงษ์ทอง
ครู คศ.2